Algemene Voorwaarden workshop ‘Ontdek de creativiteit in jezelf’ door Kathleen Steegmans, MIST v.o.f.

 1. De workshop wordt georganiseerd door Kathleen Steegmans van MIST v.o.f. – BE0835.431.603
 2. Inschrijving geschiedt via het aanmeldingsformulier op de pagina https://www.kathleensteegmans.be/workshop-schilderen/
 3. De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige cursusbedrag is bijgeschreven op rekening van MIST v.o.f. – BE60 7310 1703 3070 – Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.
 4. Na aanmelding krijgt u een bevestiging van de inschrijving per email.
 5. MIST v.o.f. is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) of cursusruimte. Hiervan wordt men minstens 5 dagen voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten te annuleren.
 6. MIST v.o.f. behoudt het recht om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 7. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MIST v.o.f cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 8. Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:
 • bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd;
 • bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag gerestitueerd;
 • bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk;
 • een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt;
 • indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten;
 • annulering dient altijd schriftelijk per brief, of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.